Privacitat

Amb el fi de regular les condicions d’utilització de www.mercatala.cat, detallem la següent informació.

Mercatalà ofereix el seu portal per a ús dels clients o potencials clients. Qui en faci ús vol dir que accepta i coneix, sense reserva, totes i cada una de les condicions generals aquí descrites.

Els propietaris del web, tenen totals facultats per a modificar unilateralment totes i cadascuna d’aquestes condicions generals, sense previ avís, i per a modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut del Portal, també sense previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

1 – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Hi ha accés gratuït a la informació continguda a Mercatalà. Les condicions d’accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint-ne expressament i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

2 – CONTINGUT I COMPROMÍS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a fer ús lícit, diligent, honrat i correcte de la informació o contingut de la plana web mercatala.cat o altra informació que obtingui a través d’aquesta i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent. L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, llevat d’ús personal, de qualsevol informació que sigui del portal (s’entén per informació, qualsevol missatge, arxiu, fotografies, dibuixos, programar i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc…)

3 – PROTECCIÓ DE DADES

Mercatalà es plenament conscient de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, compleix íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no solament legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel•lació i posició en la ja esmentada Llei Orgànica. La contractació per part dels usuaris dels serveis prestats en aquest portal, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directament i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei.

Els usuaris autoritzen Mercatalà a tractar les seves dades personals i l’informen així mateix que poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en l’adreça info@mercatala.cat.

Mercatalà adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Mercatalà informa als usuaris que les dades que ens faciliti a través dels nostres serveis seran introduïdes en un fitxer automatitzat que és titularitat d’aquesta empresa, amb domicili social a :

C/ Orient 3
Prats de Lluçanès
08513 Barcelona

El consentiment de l’usuari per rebre, per correu electrònic o mitjà electrònic equivocat, la citada informació es podrà revocar mitjançant notificació dirigida a la següent adreça:
info@mercatala.cat
L’usuari podrà accedir a les seves dades de caràcter personal, rectificar-les, cancel•lar-les o oposar-se al seu tractament enviant per correu aquesta notificació a info@mercatala.cat
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. Mercatalà es reserva el dret d’excloure dels Serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

4 – LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.